Can Do สู้โควิด โดย ตุ๊บปอง

Spread the love

ตุ๊บปองมอบนิทานหน้าเดียว ชุด Can Do สู้โควิด เผยแพร่บนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ชวนพ่อแม่หยุด Learning  Loss ของลูกช่วงปิดเทอม

ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สำรวจข้อมูลของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พบว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ซึ่งภาวะการเรียนรู้ถดถอยในแต่ละชั้นปี และแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนในเมืองที่มีอุปกรณ์การเรียนครบจะมีความรู้ถดถอยเล็กน้อย ขณะที่ผู้เรียนในต่างจังหวัดหรือชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์ มีความรู้ถดถอยถึง 2 ปี  ขณะเดียวกันข้อมูลจากรายงานของ UNESCO ระบุว่า เด็กเล็กมีแนวโน้มสูญเสียการเรียนรู้มากกว่าเด็กโต เพราะการเรียนออนไลน์ไม่เหมาะต่อพัฒนาการตามช่วงวัย และไม่ใช่ผู้ปกครองทุกครอบครัวที่จะสามารถจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่ลูกเล็ก

ตุ๊บปอง หรือ นายเรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป  นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สร้างสรรค์นิทานหน้าเดียว ชุด Can Do สู้โควิด  ด้วยคำกลอนอ่านสนุก  เข้าใจง่าย  ภาพประกอบน่ารักสดใส พร้อมกิจกรรมระบายสี ให้เด็กๆ “อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน”   “อ่านเพลิน เพลิน.. Learning ไม่ Loss” สร้างการเรียนรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคระบาดโควิด-19 และฝึกการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในช่วงที่มีโรคระบาด

โดยสนับสนุนให้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นำนิทานหน้าเดียว ชุด Can Do สู้โควิด  ขึ้นเผยแพร่เพื่อเปิดอ่านและดาวน์โหลดบน เว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com และเว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th   ซึ่งมีนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจและสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้แผนงานฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักศึกษา ครูปฐมวัย สามารถนำผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมเผยแพร่ในช่องทางนี้เพื่อร่วมพัฒนาเด็กๆ ของเรา

ติดตามข้อมูล/กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment