แผนงานฯ การอ่าน สสส. ออกแบบหนังสือ”เล่นสนุกกับลูกรัก” ร่วมแก้ไขปัญหา Learning Loss กลุ่มเด็กเล็ก

Spread the love

แผนงานฯ การอ่าน สสส. ออกแบบหนังสือ “เล่นสนุกกับลูกรัก” ร่วมแก้ไขปัญหา Learning Loss กลุ่มเด็กเล็ก

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ฯลฯ เป็นพื้นที่แรกๆ ที่มักจะมีประกาศให้ปิดทำการเมื่อมีภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโควิด-19 แต่การขาดมาตรการรองรับที่เหมาะสม ทำให้เครือข่ายอ่านยกกำลังสุขในทุกภูมิภาค ที่ติดตามเด็กๆ ในพื้นที่การทำงานพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและมีพฤติกรรมถดถอยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครอบครัวเปราะบาง สอดคล้องกับการสำรวจโดยคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เด็กเล็กใน 25 จังหวัดทั่วประเทศเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) รวมถึงงานวิจัยในต่างแดน การศึกษาโดย Soland และ คณะ (2020) เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนช่วงก่อนโควิดระบาดและระหว่างการระบาดในทุกชั้นเรียนพบว่าลดลง

 

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “การดูแลเด็กๆ ของเราในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ยิ่งต้องการเครื่องมือและกระบวนการอย่างง่ายที่สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิพล ผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จึงได้เชิญนักเขียน นักวาด สร้างสรรค์หนังสือที่นำไปสู่การเล่นเพื่อกระตุ้นสมองของเด็กให้เกิดวงจรแห่งการเรียนรู้ เมื่อพื้นที่เล่นทั้งทางกายภาพและการเล่นกับเพื่อนถูกปิด เด็กๆ ต้องอยู่กับบ้าน พ่อแม่และคนใกล้ชิด จึงเป็นของเล่นที่มีชีวิตที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุดสำหรับลูก เวลาวิกฤติ อาจเป็นช่วงเวลาทองของการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หากจัดการเวลาให้มีคุณภาพ ยิ่งช่วยสร้างสายใยและสัมพันธภาพที่มั่นคง เพื่อดึงสมรรถนะ EF ทุกด้านของลูกกลับมา”

 

นางสุดใจ พรหมเกิด กล่าวต่อว่า “นิทานภาพ “เล่นสนุกกับลูกรัก” จะทำให้เนื้อตัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นชั้นดีที่ประยุกต์การเล่นได้ตามวัยและปรับเปลี่ยนการเล่นตามความสนใจของลูกได้ทันที จึงทำให้ลูกมีความสุข สนุกสนาน เบิกบานแจ่มใส ช่วยกระตุ้นและฝึกพัฒนาการลูกได้รอบด้าน ทั้งช่วยวางฐานความสามารถในการวางแผน ฝึกสมาธิ ฝึกสมอง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”

 

ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง “เล่นสนุกกับลูกรัก” รวมถึงนิทานสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment