เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน

Spread the love

31. ฮารตินี เล๊ะสิ (2552)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน

120 คน  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน  และไม่มีกิริยาร่วมระหว่างวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยที่ เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน

ฮารตินี เล๊ะสิ (2552).  ผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน.  วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).  ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผศ.ดร.อริยา คูหา.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสอนแบบปกติที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน ตลอดจนศึกษากิริยาร่วมระหว่างวิธีการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนดรุนศาสน์วิทยา ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 120 คน สุ่มออกเป็น 2กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองมีจำนวน 60 คน ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองและการสอนแบบปกติ จำนวน 1แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 4 แผน 3) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบปกติ จำนวน 4 แผน 4) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .86 เมื่อสิ้นสุดการทดลองกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสุ่มในบล็อกทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า

1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน

2) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน

3) ไม่มีกิริยาร่วมระหว่างวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยที่ เรื่องผลของการใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment