องค์การอนามัยโลกถวายเหรียญบุหรี่และสุขภาพแด่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

Spread the love
งานประชุมสัมมนาวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่”วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
องค์การอนามัยโลกถวายเหรียญบุหรี่และสุขภาพประจำปี พ.ศ.2549 แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะที่พระองศ์ทรงรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ทรงรับเป็นองค์ประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน
                และดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่างแก่พระธิดา เชื้อพระวงศ์ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร และประชาชน ในเรื่องการไม่สูบบุหรี่ ทรงมีพระดำริและริเริ่มกำหนดให้เขตพระราชฐาน “เป็นเขตสดใส ห่างไกลควันบุหรี่” และประทานนโยบายตลอดจนทรงสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ยาเสพติด ประทานข้าราชบริพาร ผู้ใกล้ชิด และในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปิดงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเยาวชนและสตรี ในทุกครั้งที่มีโอกาส
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment