รวมพลัง Gen Z 4 ภาค รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

Spread the love

รวมพลัง Gen Z 4 ภาค รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563นี้ เหล่า Gen Z รวมพลังเรียนรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Gen Z 4 ภาคในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3 ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องดอนเมือง1 -2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ (Gen Z Academy) ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดเครือข่ายแกนนำเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ ร่วมรณรงค์สร้างกระแสกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเยาวชนแกนนำ Gen Z ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีบทบาทในการรณรงค์และสามารถร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในมิติต่าง ๆ ทั้งการรณรงค์และผลักดันนโยบายสำคัญระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและกล้าแสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง โดยอาจจะเชื่อมและประสานร่วมกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน โดยใช้การสร้างกระแสสังคม สื่อสารผ่านช่องทาง social media ที่เยาวชนให้ความสนใจ โดยหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy ครั้งที่ 3 นี้ จะเน้นเรื่อง การให้แกนนำเยาวชน Gen Z ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอันตราย และการรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป้าหมายของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ต่างจากบุหรี่แบบดั้งเดิมที่มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน หลักฐานจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน เห็นได้จากผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกา พบว่าหลังจากที่บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาวางจำหน่าย อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น อย่างก้าวกระโดดกว่า 900% ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 พบการใช้บุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ร้อยละ 27.5 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.5 โดยคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5.2 ล้านคน[1] ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 24 ปี กลับพบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 4.0 ในปี พ.ศ.2557 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ.2561[2] และยังพบว่าร้อยละ 40.0 ของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปีที่ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน[3] หลักฐานข้างต้นนี้ จึงไม่มีความสอดคล้องกับข้ออ้างของบริษัทบุหรี่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ธรรมดา นอกจากนี้เพื่อให้ Gen Z ได้เรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการอบรม รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสื่อสาร บอกต่อให้กับเพื่อน ๆได้รู้เท่าทันเช่นกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการของ Gen Z และเพื่อเปิดตัวเพลง Gen Z ไม่ต้องลอง ร้องโดยศิลปินกลุ่ม Red Spin จากค่ายบริคเฮ้าท์ ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ อีกด้วย นางสาวชวาลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดเป็นแกนนำเยาวชน Gen Z คุณครู และพี่เลี้ยง จากพื้นที่ที่ร่วมดำเนินโครงการโครงการเยาวชน Gen Z ร่วมขับเคลื่อน เฝ้าระวัง และรณรงค์ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่ จาก พื้นที่ 4 ภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ภูเก็ต, กระบี่, ราชบุรี และ ชลบุรี จำนวนกว่า 150 คน

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า หลายท่าน อาทิเช่น พี่หมอเกดดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, พี่อัฟพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, พี่เอทจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พี่ปริ้นท์ นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ นักวิชาการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พี่จั้ม ธัญชนก คีรีวงค์ และพี่วิน ณพวีร์ ไหลพานิช จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีพี่ฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการ นักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ DigitorThailand และทีมดำเนินการจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้ด้วย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คาดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน Gen Z ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปบอกเล่า บอกต่อ และเตือนเพื่อ ๆ ให้ได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ให้ตกเป็นเหยือของบุหรี่ไฟฟ้า และเป็นกลุ่ม Gen Z ที่มีพลังสร้างสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

อ้างอิงจาก : 1.King, B.A., et al., The EVALI and Youth Vaping Epidemics — Implications for Public Health. New England Journal of Medicine, 2020. 382(8): p. 689-691. 2.Centers for Disease Control and Prevention. Adults smoking cessation-The use of e-cigarettes. 2020; Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2020-smoking-cessation/fact-sheets/adult-smoking-cessation-e-cigarettes-use/index.html#:~:text=E%2Dcigarettes%20entered%20the%20U.S.,were%20current%20e%2Dcigarette%20users. 3.Centers for Disease Control and Prevention, QuickStats: Cigarette Smoking Status* Among Current Adult E-cigarette Users,(†) by Age Group – National Health Interview Survey,(§) United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2016. 65(42): p. 1177.

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment