ปิดเทอมสร้างสรรค์ แผนงานฯ การอ่าน สสส. ร่วมกับเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ เปิดกิจกรรม “โครงการอ่านรอมฎอน-อ่านสร้างสุข” เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

Spread the love

ปิดเทอมสร้างสรรค์ แผนงานฯ การอ่าน สสส.

ร่วมกับเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้

เปิดกิจกรรม “โครงการอ่านรอมฎอน – อ่านสร้างสุข”

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

———————

การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทำให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากได้มีการอ่านและแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่อ่านแก่กัน เป็นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และก่อประโยชน์สูงสุด

ในช่วงเดือนรอมฎอนนับว่าเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะเป็นเดือนแห่งศรัทธา ฝึกความอดทน เข้าใจผู้อื่น และให้อภัย ในเดือนนี้ ผู้คนจะมีการคลุกคลีและมีความสัมพันธ์กับมัสยิดเพื่อทำการละหมาด อ่านอัลกุรอาน และละศีลอดร่วมกันเกือบทั้งเดือน จนทำให้มัสยิดนั้นมิได้เป็นการรวมตัวกันของผู้ใหญ่อย่างเดียว แต่ยังเป็นที่รวมตัวกันของเหล่าเด็ก ๆ อีกด้วย การเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย เป็นรากฐานสำคัญของการแสวงหาความรู้และสร้างเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต สร้างเสริมสุขภาพในทุกๆ มิติ รวมถึงสร้างพฤติกรรมสุขภาวะที่พ่อแม่ต้องการบ่มเพาะ และที่สำคัญ มีตัวละครที่สนุกสนาน ทำอะไรต่อมิอะไรที่น่าสนใจ น่าทดลอง และยังแฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย หนังสือจึงทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมที่ดีและเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอน

  

โครงการอ่านรอมฎอน – อ่านสร้างสุข ดำเนินงานในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล นำร่องใน 18 พื้นที่ ทั้งในมัสยิด วัด โรงเรียน และศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ฯลฯ ด้วยบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ความศรัทธาในทางศาสนาที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เข้าถึงความสุขจากการอ่าน เพิ่มความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ลดภาวะพัฒนาการถดถอย (Learning Loss) จากสถานการณ์โควิด-19

  

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข, เพจพลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power และดาวน์โหลดหนังสือนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจและสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment