ประวัติโดยย่อ

Spread the love

ประวัติโดยย่อ

                                                                                                                                             ประวัติโดยย่อ

ปรับปรุง :วันที่  20  เมษายน 2560

ชื่อ    ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต   วาทีสาธกกิจ  เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2487
สังกัด    เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ที่อยู่ เลขที่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400
โทร.0-2278-1828  โทรสาร.0-2278-1830
อีเมล์ [email protected]
www.ashthailand.or.th

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ                                                                          ปี พ.ศ. ที่จบ      ชื่อสถานศึกษา

–  ปปร.10                                                                            2550             วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า

–   วปอ. รุ่นที่ 39                                                                  2540             วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

–   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ                                 2532             แพทยสภาสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

–   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ                                 2523             แพทยสภาสาขาอายุรศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาเอก)

–   ประกาศนียบัตร Fellow in Pulmonary Disease                2518             สหรัฐอเมริกา

–   Diplomate American Board of Internal Medicine          2516             สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าปริญญาเอก)

–   แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)                     2512             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

2519 – 2520            อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

2520 – 2523            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2523 – 2530            รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2530 – 2549            ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

1.  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

3.  ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4.  คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ และกิจกรรมที่เคยทำ

ข้าราชการการเมือง

เม.ย. – ก.ย. 2549                 สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

ก.พ.2550 – ม.ค. 2551          ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2523 – 2529            หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์

2525 – 2529            ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2537 – 2538            ผู้ประสานงานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก และคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2526 – 2529            กรรมการบริหารหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2530 – 2538            หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2539 – 2541            กรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำ

2539 – 2541            ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2541 – 2547            คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2543 – 2547            กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

แพทยสภา

2525 – 2529            กรรมการในคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา

2526 – 2534            กองบรรณาธิการแพทยสภาสาร

2541 – 2547            กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2529 – 2536            กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2530 – 2538            กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาอายุรศาสตร์

2529 – 2531            เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

2532 – 2534            กรรมการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

2522 – 2526            กรรมการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

2523 – 2525            เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคทรวงอกอเมริกันแห่งประเทศไทย

2523 – 2532            ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก

2521 – ปัจจุบัน         กรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

2539 – 2542            ประธานคณะทำงานจัดหาข้อเสนอมาตรการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงการคลัง

2543                 รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ……………

ประวัติที่สำคัญอื่น ๆ

กระทรวงสาธารณสุข

2532 – 2533            ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในการเจรจาปัญหานำเข้าบุหรี่ กับสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายการค้า มาตรา 301 และที่ประชุมว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า (แกตต์)

2532 – 2536            กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

2536 – 2543            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

2532 – 2536            กรรมการบริหาร สมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกส์

2534 – 2539            กรรมการคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติด้านยา

2534 – 2539            ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ยาที่เหมาะสมคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2534 – 2535            ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

2536 – 2538            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์)

2541 – 2543            กรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน)

2544 – พ.ค.2549     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดทำแผนควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

2544 – พ.ค.2549     ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การควบคุมการบริโภคยาสูบและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

2544 –พ.ค.2549        อนุกรรมการจัดทำแผนคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

2546 – พ.ค.2549     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

2546 – พ.ค.2549     อนุกรรมการพิจารณามาตรการการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและการดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2546 – พ.ค.2549     คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

2547 – พ.ค.2549     คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2550                  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สอง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.. …สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2550 – 2551           คณะที่ปรึกษาอาวุโสนายแพทย์มงคล ณ สงขลา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2551                   หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบครั้งที่ 3

2552                   หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับในการดำเนินการระหว่างประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  กระทรวงสาธารณสุข

2552-2553              คณะผู้แทนไทยในการเจรจาร่างพิธีสารการควบคุมยาสูบผิดกฎหมายอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก

2555-2556              เลขาธิการเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ( สสส.นานาชาติ)

2554-2558              ประธานเครือข่ายโรคไม่ติดต่อ ( Thai NCD Net)

2554 – 2558            ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2557 – 2558            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน

สำนักนายกรัฐมนตรี

2541 – 2543            คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2545 – ก.ค. 2547      รองประธานกรรมการคนที่สอง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2546 – ก.ค. 2547      คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

– ประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

2548 –  2549           ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2550                        ประธานคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2550                        ประธานคณะกรรมการอำนวยการ แผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทบวงมหาวิทยาลัย

2534 – 2538            กรรมการคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก คณะแพทยศาสตร์รังสิต

องค์กรเอกชน

2529 – 2539            เลขาธิการโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

2540 – ปัจจุบัน         เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลก

2539 –  2545           คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และสุขภาพองค์การอนามัยโลก

2544 – 2546            ที่ปรึกษา Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) ประเทศบังคลาเทศ

ผลงานทางวิชาการ

–  งานแต่งและเรียบเรียงตำราทั้งหมด 12 เรื่อง

–  งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 35 เรื่อง

–  รับเชิญบรรยายวิชาการในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ รวมกว่า 60 ครั้ง

– ได้รับเชิญให้เป็นผู้นิพนธ์ในหนังสือที่จัดพิมพ์โดยธนาคารโลก (พ.ศ.2546) Tobacco Control Policy Strategies: Success & Setbacks หัวข้อ Tailoring Tobacco Contro Efforts to the Country; The Example of Thailand

เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศต่าง ๆ  ในการควบคุมยาสูบ

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ

–   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2532    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2535    ประถมาภรณ์ช้างเผือก

2538    มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)

2543    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

2544    เหรียญจักรพรรดิมาลา

–   เป็นผู้แทนประเทศไทย

– การประชาพิจารณ์ที่จัดโดยสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR ที่กรุงวอชิงตันดีซี พ.ศ. 2532

– ให้การต่อกรรมาธิการวุฒิสภาและสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

–   ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากสมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian and Pacific Association for Tobacco Control) ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

โดยเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2533)

–   ได้รับรางวัลเหรียญ (Tobacco or Health) จากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2535 ในฐานะที่มีผลงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทย

–   ได้รับโล่เกียรติยศจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดียิ่ง (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536)

–   ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นนักสาธารณสุข ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการ ประจำปี 2536 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2536)

–   ได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการนิตยสาร Fitness ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2534 ในฐานะที่ได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างแข็งขัน

–   ได้รับรางวัล Luther L. Terry Awards จาก American Cancer Society ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2543 สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ระดับโลก

ในฐานะ Outstanding Individual Leadership in Tobacco Control และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (10 สิงหาคม 2543)

–   ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2544 ในฐานะผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม

–   ได้รับเกียรติบัตร Fellow of Royal College of Physicians of London (FRCP) จาก Royal College of Physicians แห่งประเทศสหราชอาณาจักร (เมื่อ 13 มิถุนายน 2544)

–   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมไทย เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศในฐานะผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างประเทศกับนานาชาติ 27 ธันวาคม 2545

–   ได้รับมอบรางวัล 2003 Award for Community Ledership จาก Rhonda Galbally อดีตผู้จัดการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพวิคตอเรียที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (ตุลาคม 2546)

–   ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2548

–   ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  ระดับนโยบายด้านสุขศึกษา  พลศึกษา  และนันทนาการ  จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

–   ได้รับรางวัลบลูมเบิล์กด้านการควบคุมยาสูบโลก ด้านความเป็นเลิศด้านการเตือนภัยอันตรายจากบุหรี่โดยเฉพาะฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่จากมูลนิธิบลูมเบิรล์ก   (9 มีนาคม 2552)

–   ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบแก่สาธารณสุขไทย ในงาน”90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี”  (21 มีนาคม 2552 )

–   ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น”บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้านสาธารณสุข โดยมู ลนิธิมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.),Foundation of Science and Technology Council of Thailand ( FSTI)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ministry of Science and Technology ( 19 ตุลาคม 2555)

–    ได้รับรางวัล “มหิดลวรานุสรณ์ 2555” ของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งปะเทศไทย นำระบรมราชูปถัมภ์ ( วันที่ 11 มีนาคม 2556)

–   รับรางวัลเหรียญและโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพชาวเวียดนามจากกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ กรุงฮานอย

–   รางวัลนักสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นการประชุมสมาพันธุ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา  ( IUHPE ) ครั้งที่ 21 วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556 พัทยา ประเทศไทย

–   ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2557

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment