นางดอยเงิน

Spread the love

นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง
เล่าโดย นางคำ นวยนวล
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม แกนนำอาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านปางแดงนอก : เด็กหญิงปราณี นายแสง นางคำ นายนวล เด็กหญิงลัดดา ลุงจัน เด็กหญิงดาริน รอดเงิน นางสาววรรณภา หมอกเงิน นางยอด ยอแสง
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูสุนิสา ละป้าน
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ “อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ”
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment