ทำไมต้องชุมชนน่าอยู่

Spread the love

ทำไมต้องชุมชนน่าอยู่

“โครงการชุมชนน่าอยู่” เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองอย่างมีส่วนร่วมด้วยกลไกสภาผุ้นำชุมชน โดยมี“กลไกพี่เลี้ยง” ที่มีศักยภาพเพื่อช่วยเสริมพลังและพัฒนาทักษะชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายสุดท้ายของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่คือ ต้องการให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment