จ้างวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Spread the love
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment