งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Spread the love

การติดตามผลในรอบ 1 ปี ของการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้านอาหาร

การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย

ข้อมูลเชิงคุณภาพบ้านปลอดบุหรี่

ความคิดเห็นต่อการประกาศเขตปลอดบุหรี่ กรณีศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพ

คิดอย่างไรเมื่อเห็นภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ (พ.ศ.2548)

บทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผลการสำรวจเรื่อง ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบธุรกิจบุหรี่ และธุรกิจแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาประชาชน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพฯ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ไทยปี 2545

โพลล์กสิกรไทยระบุคนไทยเสียเงินซื้อบุหรี่ 57,380 ล้านบาท

สถาการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment