แม่เฒ่าผู้ไม่รักษาสัญญา

Spread the love

นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่
เล่าโดย นายจะบือ ไอส่า นางสาวนาจ๋า ไอส่า
เรื่อง ภาพ และรูปเล่ม อาสาสมัครรักการอ่าน ชุมชนบ้านแม่จอน ชุมชนบ้านก็อตป่าบง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ :เด็กหญิงสาริกา ปาเจริญ เด็กหญิงลัดดา จะลอ เด็กหญิงนลินี จะลอ เด็กหญิงแก้วตา จะโบ เด็กหญิงสายธาร จะลอ เด็กหญิงอมรรัตน์ แฉต้า เด็กหญิงจิราาภ จะกอ เด็กหญิงทิพย์รดา จะกอ นางสาวสตรีรัตน์ แสงเป็ง นายศุภชัย จะลอ
บรรณาธิการ รวิวาร โฉมเฉลา
ดูแลการผลิต คุณครูพิชญา ติ๊บปละ
อำนวยการผลิต มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
ภายใต้โครงการ “อ่านยกกำลังสุข: สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธ์ุ”
สนับสนุนโดย แผนงานเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment