เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

Spread the love

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ดำเนินงานสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม โดยวางรากฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนากรบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ชุมชน ปฏิบัติการให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็ก ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก (0-6 ปี) ด้วยหนังสือ, พัฒนาความรู้ สื่อ เพื่อสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน และมีส่วนร่วมให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือข้อตกลงร่วมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย แผนงานฯ จึงได้หนุนเสริมให้เกิด “กลไกศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น” จากเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. โดยจะได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อนในงาน “ปักธงร่วมฝัน ชีวิตวิถีใหม่ สรรค์สร้างวัฒนธรรมการอ่าน” ขึ้น เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment