เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ (เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่)

Spread the love

เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่

(เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่)

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้พัฒนาหลักสูตร “การควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับท้องถิ่น” เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ 3 ชุด ข้อมูล ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการบริโภคยาสูบ 2) การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3) สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และทุกพื้นที่ที่มาเข้าร่วมได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวทีในวันนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลข้างต้นมาพัฒนาต่อยอดไปสู่แผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบของพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 157 คน จำแนกเป็น มาจาก อปท. ทั้งระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 46 แห่ง ใน 29 จังหวัด จำนวน 129 คน และ สื่อท้องถิ่นในจังหวัดของ อปท.เหล่านี้ จำนวน 28 คน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment