ชู อปท.ต้นแบบปลอดบุหรี่ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม 2564

Spread the love

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                       Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  ธันวาคม  2564

วันที่ข่าวตีพิมพ์ สามารถเผยแพร่ได้ทันที

ชู อปท.ต้นแบบปลอดบุหรี่ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม 2564

ชู อปท.ต้นแบบปลอดบุหรี่

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม 2564

วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีสรุปบทเรียน และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูหน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่อย่างโดดเด่น และเผยแพร่ความคืบหน้า ต่อยอดการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน ขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดบุหรี่ รวมถึง สร้างเกียรติภูมิ ให้คนทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลและกล่าวชื่นชมในโอกาสนี้ว่า “ชุมชนปลอดบุหรี่ ไม่ได้หมายถึง ชุมชนไม่มีคนสูบบุหรี่เลย แต่หมายถึง ยังมีคนสูบบุหรี่อยู่แต่เป็นคนส่วนน้อย และไม่สูบในที่สาธารณะโดยเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลอยู่ที่ 19.0% สูงกว่าในเขตเทศบาลที่มีอัตราการสูบอยู่ที่ 15.6% การแก้ปัญหายาสูบ ยังขาดการปฏิบัติในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากร งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เหมาะสมเป็นผู้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก ผมขอชื่นชมทุกองค์กร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และคิดว่าพื้นที่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะขับเคลื่อนงานในชุมชนปลอดบุหรี่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นต้นแบบขยายไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”

ศ.นพ.ประกิต กล่าวเสริมว่า รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนงานโดยใช้แนวคิด 5 ยุทธศาสตร์ ตามกฎบัตรออตตาวา ประกอบด้วย สร้างนโยบาย สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างทักษะส่วนบุคคล และ ปรับระบบบริการสุขภาพให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่

โดยรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 ประกอบด้วยรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งสิ้นรวม 13 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลประเภทองค์กร 10 รางวัล และ รางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทองค์กร

 1. รางวัล การประชาสัมพันธ์และการข่าวยอดเยี่ยม (Best PR & Publicity Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 2. รางวัล ออกแบบสื่อรณรงค์ยอดเยี่ยม (Best Media Campaign Design Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. รางวัล พัฒนาเครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Networking Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
 4. รางวัล สร้างสรรค์การรณรงค์ยอดเยี่ยม (Best Creative Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 5. รางวัล ระบบข้อมูลยอดเยี่ยม (Best Information System Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 6. รางวัล ระบบช่วยเลิกบุหรี่ยอดเยี่ยม (Best Smoking Cessation Services Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 7. รางวัล นโยบายสาธารณะยอดเยี่ยม (Best Public Policy Advocacy Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 8. รางวัล สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100% (Best Smoke-Free Environment Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 9. รางวัล ชุมชนเข้มแข็ง (Best Community Strengthening Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 10. รางวัล การบังคับใช้กฎหมายยอดเยี่ยม (Best Law Enforcement Award) องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

รางวัลประเภทบุคคล

 1. รางวัล ดาวดวงใหม่ (Young Star Award) ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวภัทรียา มณีวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. รางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม (Best Personal Media Award) ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวทรัพย์พานิช  พลาบัญช์ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. รางวัล นักสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (Best Inspiration Creator Award) ผู้ได้รับรางวัล คือ นางนัฏฐิยา โยมไธสง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ด้านนายทวี เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มาตรฐาน ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญยังกำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ในการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้การศึกษา ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะ  ซึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ก็เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นายทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากนี้แล้วยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนหรือนักเรียน ได้รู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ ตรงนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่ ทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชน และเด็ก เยาวชน  ที่สำคัญก็คือการเข้าไปรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ในนามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมที่จะเคียงข้างกับพี่น้องประชาชน เคียงข้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้การลด ละ เลิกบุหรี่นั้น ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และครอบครัวของเรา คนรอบข้างของเรามีความสุข สิ่งแวดล้มปลอดจากมลภาวะต่าง ๆ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอุรพี  02-2781828

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment