คู่มือวิทยาศาสตร์ \”บุหรี่ศึกษา\”

Spread the love

เป็นหนังสือซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของบุหรี่ อาทิเช่น สารพิษต่าง ๆ ในบุหรี่ การเปรียบเทียบผลกระทบที่ร่างกายได้รับอันเกิดจากการสูบบุหรี่ โดยใช้การสาธิตทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพราะเยาวชนอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ มีการเลียนแบบ ต้องการความเป็นส่วนตัวและตัดสินใจด้วยตนเอง การสาธิตทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็น “โทษของการสูบบุหรี่” ได้ง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้โดยตรง จะส่งผลต่อการจดจำและรับรู้เพื่อเป็นการป้องกัน นักเรียนให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสิ่งเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่มีโทษรุนแรงยิ่งกว่า

คู่มือวิทยาศาสตร์ \”บุหรี่ศึกษา\”

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม >>> Https://Bit.Ly/3ewORmk

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment